Tuesday, December 1, 2015

Child Rights Parliament and children's interaction with Chief Minister of Karnataka -15

  Annual event, Child Rights Parliament and Interaction of Children with Chief Minister of Karnataka was held between 16-18th of November, 2015. The programme was conducted by Karnataka Child Rights Observatory(KCRO) in association with Unicef and Karnataka Legislator's Forum for Child Rights


Glimpse of the event 
 
 
Monday, October 12, 2015

Awareness Programme

Do join us in a  awareness programme to seek justice to the Girl (who killed herself after being abused by few men at her home in Chikkajala, Bengaluru ) and her family, and also to boost the morale of the youngsters by giving information about the systems that are existing for the well being of Children, on   12th October at 5 pm near Town hall.

Child Rights trust in association with Sparsha trust, BASCO and APSA has initiated this programme to spread a word among the public and specially to Children not to take extreme steps just because one is humiliated by the abusers and denied the support from the system as we have many child friendly systems which needs to be taped upon.  In this regard, through this programme we intend to create awareness on the systems that are specifically meant for Children and their well being. At the same time we are also urging the system to respond well with those situations when Children are in problems and strengthen the faith about the system among the younger generation.    Saturday, June 6, 2015¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À £ÁåAiÀÄ PÁ¬ÄzÉ
 GzÉÝòvÀ wzÀÄÝ¥Àr¬ÄAzÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£É

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, dÆ£ï 6: ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀ PÁ¬ÄzÉUÀ¼ÁzÀ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (¤µÉÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt) PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À £ÁåAiÀÄ (ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ) PÁ¬ÄzÉUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ½AzÀ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À G®èAWÀ£ÉAiÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ EAzÀÄ E°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ°è CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà GªÉÄñÁgÁzsÀå CªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À MPÀÆÌlzÀ ¸À¨sÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖzÉ. ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ªÀÄĪÀvÁÛgÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (¤µÉÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt) PÁ¬ÄzÉ
¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß zÀÄrAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½AzÀ ©r¹ ²PÀëtPÉÌ vÉÆqÀV¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è £ÉÃgÀªÁV vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÁAiÀÄPÁj G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÁ¬ÄzÉ ¤zÉÃð²¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÁéUÀw¹zÁÝgÉ. DzÀgÉ, UÀȺÀPÀÈvÀåUÀ¼À°è, PÀÄlÄA§zÀ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀÄ®èzÀ ªÀÈwÛUÀ¼À°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÁªÀ¢üUÉ ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ºÁUÀÆ gÀeÁ¢£ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀ WÉÆö¹gÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸À¨ÉÃQzÉ JAzÀgÀÄ. £ÀªÀÄäAvÀºÀ zÉÆqÀØ zÉñÀzÀ°è EAvÀºÀzÉÆAzÀÄ §ºÀ¼À C¸ÀAUÀvÀªÁzÀ ±Á¸À£ÁvÀäPÀ PÀlÄÖ¥ÁqÀ£ÀÄß G¸ÀÄÛªÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVzÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ®Æè »AzÀĽzÀ eÁw ªÀUÀðUÀ¼À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À¯Éèà zÀÄrªÉÄAiÀÄ £É¥ÀzÀ°è ±ÉÆö¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĹìUÉ ¸ÀÆPÀÛªÀ®èzÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄjlÄÖ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

¨sÁgÀvÀzÀ°ègÀĪÀ ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ £ÀÆå£ÀvÉUÀ½zÀÝgÀÆ, PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À D±ÀAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼ÉƼÀVgÀĪÀ J®è ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÀÆuÁðªÀ¢ü PÀ°PÉAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀÝgÀÆ, F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÞw (¤µÉÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt) PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è£À wzÀÄÝ¥Àr F ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀUÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄàvÀ¥ÁàzÀ jÃwAiÀÄ°è «±Éèö¹  zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼Éà ºÉZÀÄÑ JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀlÖgÀÄ. FUÁUÀ¯Éà zÉñÀzÀ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ, EzÀ£ÀÄß ±Á¸À£ÀzÀ°è ¸ÉÃj¹ zÀÈrüÃPÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸ÀPÁðgÀPÉÌ KPÉ ¨ÉÃQvÀÄÛ JAzÀÄ ¸À¨sÉ ¥Àæ²ß¹vÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtzÀ £ÀAvÀgÀ, GavÀªÁV ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀÈwÛ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÆß J®è ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀå JAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀ ¸À¨sÉ DUÀ, ªÀÄPÀ̽UÉ ²PÀëtzÉÆA¢UÉ CªÀjµÀÖzÀ P˱À®åªÀ£ÀÆß PÀ°AiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.  

ªÀÄ£ÀgÀAd£É ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÉÆqÀVPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CvÀåUÀvÀåªÁzÀgÀÆ, C°è ªÀÄPÀ̼À ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁå¥ÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ C°è ‘ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ËPÀgÀ’ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÁAwæPÀªÁV ºÉƸÀ ©PÀÌlÖ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀȶָÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀjUÉ CwêÀªÁzÀ UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ, »ÃUÁV, ªÀÄPÀ̼À ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëtzÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß QvÀÄÛPÉƼÀÄîªÀ F GzÉÝòvÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀAWÀUÀ¼À MPÀÆÌl PÀgÉ ¤ÃrzÉ.

ªÀÄPÀ̼À £ÁåAiÀÄ (ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ) PÁ¬ÄzÉ
vÉÆAzÀgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÉÆõÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀÄvÀÛ¯Éà PÁ£ÀƤ£ÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ ©zÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÉà F ¤zÀðµÀÖ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ, ¸ÀPÁðgÀ vÀ£ÀßzÉà ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è£À ¸ÉÆð¤AzÁV ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è «¥sÀ®ªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ 16 ªÀµÀð zÁnzÀ PÁ£ÀƤ£ÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀµÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀAiÀĸÀÌgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ªÀAiÀĸÀÌgÉÆqÀ£É PÁgÁUÀȺÀPÉÌ ºÁPÀĪÀ AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ¸À¨sÉ nÃQ¹zÉ.

‘ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAX¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¤ªÀÄä GzÉÝñÀªÉÇÃ, CxÀªÁ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ²Që¸ÀĪÀÅzÉÆÃ?’ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀ ¸À¨sÉ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ UÀȺÀUÀ¼À°è£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ©VUÉƽ¸À®Ä PÀgÉ ¤ÃrvÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ vÁ£ÉÃvÁ£ÁV D¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. D ªÀÄUÀÄ ¨É¼ÉzÀħgÀÄwÛgÀĪÀ ¸À¤ßªÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À «PÁ¸ÀºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ «ÄzÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁºÀå MvÀÛqÀUÀ½AzÁV J¯ÉÆèà PÉ®ªÀÅ ªÀÄPÀ̼ÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ D¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ, ¸ÀPÁðgÀ 16jAzÀ 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À PÁ£ÀƤ£ÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀµÀðzÀ°ègÀĪÀ J®è ªÀÄPÀ̼À£ÀÆß MAzÉà §ÄnÖUÉ ºÁQ PÁgÁUÀȺÀUÀ½UÉ PÀ½¸ÀÄwÛzÉAiÉįÁè JAzÀÄ ¸À¨sÉ «±ÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹vÀÄ.

ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÁgÁUÀȺÀUÀ½UÉ vÀ½î CªÀgÀ£ÀÄß EvÀgÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀPÁðgÀ ºÉaÑ£À C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉ, PÁgÀt J°èAiÀÄÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼Éà E®è JAzÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ §zÀ°UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ‘¸ÀÄzsÁgÀuÁ UÀȺÀ’UÀ¼À°è ¤AiÉÆÃf¹zÀgÉ, PÁ£ÀƤ£ÉÆqÀ£É ¸ÀAWÀµÀð¢AzÀ §gÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtðªÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄRåªÁ»¤AiÀÄ°è ¨ÉgÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸À¨sÉ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀnÖvÀÄ.

MvÁÛAiÀÄ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÁ£Éà ¤«Äð¹zÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄPÀ̼À ¥ÀgÀªÁzÀ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß §®UÉƽ¸ÀĪÀ §zÀ®Ä, J¯ÉÆèà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉñÀzÀ°è CªÀjUÀ£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÀºÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÁ£ÀÆ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀÅzÀÄ RAqÀ¤ÃAiÀÄ. ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÀȺÀPÀÈvÀåUÀ¼À°è vÉÆqÀUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÀÄPÀ̼À MlÆÖ ¨sÀzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀ«µÀåzÀ «gÀÄzÀÞzÀ ¥ÀæªÁºÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ RArvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¢£ÁgÀjAzÀ ºÀ¢£ÉAlgÀªÀgÉV£À wêÀæ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ D¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀAiÀĸÀÌ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «ZÁgÀuÉ £Àqɹ, PÁgÁUÀȺÀUÀ½UÉ zÀÆqÀĪÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÀAvÀÆ Cwà ºÉÃAiÀĪÁzÀÄzÀÄ. F ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ vÀPÀët §zÀ°¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.   

¸À¨sÉAiÀÄ°è AiÀÄĤ¸É¥sï£ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄ𠤪À𻹠C£ÀĨsÀªÀ«gÀĪÀ qÁ.¥À¢ä¤, ¸ÀAWÀ-¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ²æà ªÀÄj¸Áé«Ä, qÁ.±ÉÆÃAiÉĨÁ ¸À¯ÁØ£À, ²æà «PÀÖgï , ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ±ÀªÀiÁð, ²æà £ÁUÀ¹AºÀ f. gÁªï, ²æêÀÄw PÁvÁå¬Ä¤ ZÁªÀÄgÁeï, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æêÀÄw «±Á¯ÁQë ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.    Wednesday, January 14, 2015

CRP-14 and Interaction of Children with CM of Karnataka Newsletter

 A document on Child Rights Parliament -14 and Interaction of Children with CM of Karnataka held in the month of November 2014 at Bengaluru. The  event was organised by KCRO in association with Unicef, Karnataka state Legislators' Forum For Child Rights and Karnataka State Commission for Protection of Child Rights


 Click on below link to download a copy
Download